Start Reactie Forum V-Pas Inhoud/Zoek

Levensbeschouwing

Gezondheid Milieu Wereldvoedselsituatie Dierenwelzijn Levensbeschouwing

 

Levensbeschouwing / Geloof / Spirituele Redenen

Via onze enquête kwam naar voren dat sommige mensen (mede) om levensbeschouwelijke redenen geen dierlijke produkten gebruiken. Er werd ons tevens herhaaldelijk verzocht aandacht te besteden aan deze redenen, vandaar deze nieuwe pagina. Enkele zaken die mensen zelf aangaven in de enquête:

"Het meest belangrijk voor mij en mijn gezin, is dat respect voor het leven (alles wat leeft) automatisch wereldvrede, harmonie, geluk en overvloed teweegbrengt. Inhoudelijk op langere termijn dus geen geweld in wat voor vorm dan ook, daadwerkelijk leven in liefde en vrede."

"De manier waarop we met de aarde en de dieren omgaan staat ver af van hetgeen God bedoeld heeft met goed rentmeesterschap."

"Gij zult niet doodslaan" (Exodus 20)"

"Vlees geeft karmische reacties, en heeft een slechte invloed op het bewustzijn."

 

Informatie over verschillende godsdiensten/stromingen en vegetarisme/veganisme (met links):

 
Het Jainisme
Er is geen religie die zo nauw aansluit bij het vegetarisme/veganisme als het Jainisme. Toch zijn jaina's (meestal) geen veganisten. Vlees, vis, eieren, honing, bont en leer zijn taboe, maar in het gebruik van melk (uitsluitend wanneer het kalf genoeg heeft gedronken) en wol wordt door hen geen kwaad gezien. Ahimsa is voor jains een belangrijk begrip: geweldloosheid en eerbied voor alle leven, in gedachten, woorden en daden. Vanwege dit beginsel (dat het toebrengen van letsel verbiedt) dienen alle jaina's volledig vegetarisch te leven, aangezien ahimsa betrekking heeft op de gehele schepping en niet ophoudt bij de mens. Jains zijn vaak werkzaam in de handel, omdat in de meeste andere beroepen -vaak onbedoeld - andere wezens kwaad wordt berokkend. Zo doodt een boer bij het ploegen meestal duizenden kleine diertjes. (Meer info/bron...)

Het Jodendom
Gods eerste spijswet was strikt vegetarisch en de beroemde Joodse commentator Rashi zegt daarover: ‘De Eeuwige stond Adam en zijn vrouw niet toe een schepsel te doden en zijn vlees te eten. Alleen groene kruiden mogen zij samen eten’. Vele andere commentatoren zijn het daarmee eens. Een van de belangrijkste voorvechters van een Joodse strikt-vegetarische levensstijl was Rabbi Abraham Isaac Hacohen Kook (1865-1935), een zeer gerespecteerd Joods spiritueel leider van de 20e eeuw. Rav Kook zei dat de toestemming om vlees te eten slechts een tijdelijke concessie was. De Eeuwige, die barmhartig is, zou immers geen eeuwige wet instellen die het doden van dieren voor voedsel toestond. De meeste Joden gebruiken echter wel dierlijke produkten. (Meer info/bron...)

De Islam
De laatste en daarmee voornaamste profeet van de Islam, Mohammed, stond bekend om zijn mededogen ten opzichte van dieren. Hij zou zelfs grotendeels vegetarisch hebben geleefd.
Het slachten van dieren is geen plicht is voor moslims. Zelfs tijdens de pelgrimage naar Mekka hoeft men geen schaap te offeren. Het slachten van offerdieren gaat terug tot een pre-islamitische cultische traditie. Niets in de Koran of in de Islamitische traditie staat vegetarisme in de weg. Integendeel: De Koran benadrukt juist de rol van hoeders van de schepping die God (Allah) aan de mensen heeft toevertrouwd (Soera 33:72, 35:39). Op het misbruiken van de rol (Soera 95:4-6, 5:60-63) staat een zware straf. (Meer info/bron -NVV- en EVA )

Het Christendom
In Genesis 1:29 staat dat de Eeuwige de mens ‘alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem’ en ‘alle bomen met zaaddragende vruchten’ tot voedsel gaf. Daarmee was de schepping voltooid. Volgens de bijbel begon de mens pas vlees te eten na de moord op Abel door z'n broer Kaïn.
Het beeld van de mens als rentmeester van de schepping is binnen de christelijke traditie eeuwenlang als maatgevend beschouwd voor de verhouding tussen mens en dier. Opgevat als opdracht aan de mens om over de natuur te heersen door haar aan zich te onderwerpen, werd dit rentmeesterschap in toenemende mate gezien als vrijbrief om naar goeddunken te beschikken over al wat leeft. Dieren zijn er, volgens deze gedachtegang, uitsluitend om de mens te dienen. Dat een goed rentmeester er in de eerste plaats voor zou moeten zorgen dat wat aan zijn zorg is toevertrouwd kan groeien en gedijen naar eigen aard, is daarbij nogal eens uit het oog verloren. (Meer info/bron...)

Krishna (ISKCON)
Iedere levensvorm heeft bewustzijn en energie; alle rijkdom van de wereld bestaat, vanuit spiritueel perspectief, uit Krishna’s energieën. Daarom mag nooit iets worden misbruikt of verspild. Dat betekent dat men nooit actief schade mag toebrengen of lijden veroorzaken aan enig levend wezen. Krishna's eten dan ook geen producten waarvoor dieren gedood zijn, en proberen zo bewust mogelijk in te kopen door bijvoorbeeld op e-nummers te letten. Maar daarmee houdt hun verantwoordelijkheid niet op: Men stuit op veel onbegrip als men bijvoorbeeld niet langer wil aanzitten aan het kerstdiner als daar vlees op tafel staat. Het is voor veel mensen moeilijk in te zien dat niet alleen de slager, maar ook de vervoerder, de kok én degenen die aan tafel zitten medeverantwoordelijk zijn voor het leed dat de dieren wordt aangedaan. Krishna's propageren het vegetarisme aktief o.a. door het uitdelen van voedsel via het project "Food for Life."  Dit project loopt in meer dan 60 landen en heeft meer dan 85 miljoen gebruikers. Er worden 30.000 maaltijden per dag verstrekt, die altijd vegetarisch, en voor 80% veganistisch zijn. (Meer info/bron...)

Bahá’í  Geloof
In de Bahá’í geschriften staat dat het eten van dierlijk voedsel niet nodig is voor de gezondheid. Er staat: ‘hij [de mens] heeft geen vlees nodig, en het is niet vereist dat hij het eet [...] Waarlijk, het doden van dieren en het eten van hun vlees is in zekere zin tegengesteld aan medelijden en mededogen, en als iemand genoegen kan nemen met graanproducten, vruchten, olie en noten zou dit ongetwijfeld beter en te verkiezen zijn’. Er wordt geleerd dat naarmate de mensheid zich verder ontwikkelt, er minder vlees gegeten zal worden en dat het voedsel in de toekomst zal bestaan uit fruit en graan.
Bahá’u’lláh heeft ook opgeroepen goed te zijn voor dieren. In de geschriften van Abd’u’l Bahá (de zoon van Bahá’u’lláh, red.) staat het volgende: ‘Mens en dier delen gevoelens; er is geen enkel verschil of je een mens of dier pijn doet, en het is eigenlijk erger een dier te pijnigen, dat immers niet kan klagen of een klacht in kan dienen. Daarom is het van wezenlijk belang dat gij de grootste consideratie in acht neemt ten opzicht van het dier en dat gij zelfs vriendelijker zijt voor een dier dan voor een medemens.’ Dieren zijn in onze samenleving tot product geworden; dat gaat lijnrecht in tegen de bahá’í leer over de behandeling van dieren. (Meer info/bron...)


Het Boeddhisme
Het Boeddhisme vestigt de aandacht op de onderlinge afhankelijkheid van alle levende wezens en leert dat zelfs het allerkleinste wezen boeddha-natuur heeft. Ook binnen westerse religieuze stromingen met een mystieke inslag, al dan niet binnen een geïnstitutionaliseerde traditie, wordt de verbondenheid van al wat leeft benadrukt. Het geen pijn veroorzaken aan enig levend wezen door handelingen van geest of lichaam wordt als de hoogste leer beschouwd. In het boeddhisme wordt dit principe vaker op positieve wijze geformuleerd als het beoefenen van de deugd van mededogen ten aanzien van al wat leeft. Ondanks deze uitgangspunten bestaat er geen eensgezindheid over de noodzaak om vegetarisch te leven. De meeste Boeddhisten in Azië doen dit niet, in tegenstelling tot de westerse Boeddhisten en vrijwel alle kloosterorden op deze grondslag, die wel vegetarisme nastreven. (Meer info/bron...)

Het Hindoeïsme
De basis voor het vegetarisme in het Hindoeïsme is ahimsa, dat meer is dan alleen geweldloosheid. Het Hindoeïsme heeft eerbied voor alle vormen van leven. "Vegetarisme is niets minder dan de bevestiging dat alle levende wezens spiritueel gelijk zijn".  In de heilige geschriften van de Hindoes staan tal van verwijzingen die het gebruik van met name vlees afraden en/of verbieden. De Yajur Veda, 12.32, vermeldt: "Je moet niet je door God gegeven lichaam gebruiken om God's schepselen te doden, of zij nu mensen zijn, dieren of wat dan ook." De Mahabharata vers 115:40 is gedetailleerder: "de koper van vlees bedrijft himsa (geweld) door zijn rijkdom; hij die vlees eet doet dat door van de smaak te genieten; de moordenaar pleegt himsa door het feitelijke binden en doden van het dier. Er zijn dus drie vormen van doden. Hij die vlees brengt of het laat halen, hij die de ledematen van het dier afsnijdt, en hij die vlees koopt, verkoopt of bereidt en eet - allen worden gezien als vleeseters." En in vers 115:47: "Hij die zijn eigen vlees wil laten vermeerderen door het eten van vlees van andere schepselen, leeft in ellende in elke soort waarin hij geboorte neemt." Veel Hindoes zijn o.a. vanwege westerse invloeden weer vlees gaan eten. (Meer info/bron...)

 

 

Copyright © 2002 Lekker Plant-Aardig                                           
Aangepast: 2002-03-28